My Blog

My WordPress Blog

DE OPZEGTEILMIJNE,

lang is. De redenering is geheel in lijn met lid 6 van art. 7:672 Burgerlijk Wetboek. Er wordt namelijk schriftelijk afgeweken van de in lid 3 voor de werknemer geldende op- zegtermijn en lid 6 van art. 7:672 Burgerlijk Wetboek brengt met zich dat de opzegter- mijn van de werkgever het dubbele daarvan moet bedragen.177Overigens maakt art. 7:672 lid 8 Burgerlijk Wetboek het vervolgens weer mogelijk dat deze opzegtermijn voor de werkgever bij collectieve arbeidsovereenkomst wordt ver-
kort. Daarbij geldt dan wel dat de resterende termijn die de werkgever in acht moet ne- men in ieder geval niet korter mag zijn dan die voor de werknemer.178 Overgangsrecht voor werknemers van 45 jaar of ouder Voor werknemers van 45 jaar of ouder geldt een bijzondere regeling.179 Als de opzegter-
mijn op 1 januari 1999180 voor die werknemers langer is dan de opzegtermijnen van het nu geldende recht dat hiervoor is beschreven, dan blijven voor hen de oude termij- nen gelden. Maar dit geldt alleen zolang de betrokken werknemer in dienst blijft bij dezelfde werkgever. Let wel: er moet in dit geval niet alleen gekeken worden naar de wettelijke opzegtermijnen, maar ook naar wat daarover in de individuele arbeidsover-
eenkomst of collectieve arbeidsovereenkomst is geregeld. De ‘oude’ opzegtermijnen worden dus gefixeerd op 1 januari 1999. Als na 1 januari 1999 na verloop van tijd op grond van het hiervoor beschreven recht een langere opzegtermijn is gaan gelden,
geldt die langere termijn.181 Bij deze overgangsregeling worden de opzegtermijnen bepaald door de periode die is
gelegen tussen twee loonbetalingen (zie art. 7:671 (oud) BW). Bij het bepalen van de op- zegtermijn spelen het aantal dienstjaren en de leeftijd van de werknemer een belang-
rijke rol (zie art. 7:672 (oud) BW).182 Van belang is dat voor de werknemer de gunstigste regeling van toepassing is, met inbegrip van de toegestane overeengekomen afwijkin- gen; er vindt geen samenstelling van deze beide artikelen plaats.Schematisch zien deze op het ‘oude’ recht gebaseerde opzegtermijnen er als volgt
uit.183

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *