My Blog

My WordPress Blog

DPZEGGING BIJ FAILLISSEMENT 

:,-iterium voortzetting arbeidsrelatie: belang van de boedel of niet r hoeft geen toestemming te worden gevraagd aan de Centrale organisatie werk en in- onien om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen (zie art. 6 lid 2 onderdeel c BBA -_945; zie 5.3). Ook de bijzondere opzegverboden (zie hfst. 6) staan een opzegging die T-.ebaseerd is op de Faillissementswet niet in de weg.191 Wel zal de curator rekening neten houden met de gelijkebehandelingswetgeving (zie Deel 2 hfdst. 4) en de ont-
_:i2,-bescherming die de werknemers die een beroep op deze wetgeving hebben, het zo- .;,noemde victimisatieontslag (zie 6.12 onderdeel Victimisatieontslag).192 Het belangrijk-
te criterium dat de curator in het kader van ontslag zal moeten hanteren is of het ont- a,:: of de voortzetting van de arbeidsrelatie in het belang van de boedel is.193 kg_ slot moet nog worden vermeld dat de Wet melding collectief ontslag uitsluitend
-Ln toepassing is waar het gaat om de meldingsplicht van de werkgever en de inhoud  ‘–4n de melding (zie art. 2 lid 3 j° art. 3 en 4 WMCO; zie 5.9.2).

:-.tiging nodig van rechter-commissaris

t.–,:rator heeft voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst toestemming nodig  in de rechter-commissaris (zie art. 60 FW). Tegen de beschikking van de rechter-com-s kan door onder andere de werknemer hoger beroep worden ingesteld bij de
tbank zonder tussenkomst van een procureur (zie art. 5 lid 1 FVV). De rechtbank t na verhoor of in ieder geval na een behoorlijke oproeping van die werknemer.194  ier het instellen van dit hoger beroep geldt een termijn van vijf dagen (zie art. 67 lid  Wii. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum dat de werknemer die het beroep kennis heeft kunnen nemen van die machtiging, al dan niet via de curator.’ curator heeft de verplichting om de werknemer op de mogelijkheid van hoger be- en de daarvoor geldende termijn te wijzen.196 Laat de curator dit na, dan is de
hem gedane opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigbaar. De werknemer veertien dagen om een beroep te doen op de vernietigbaarheid (zie art. 67 lid 2 Veel baat zal de werknemer hier niet van hebben. Mocht zijn beroep op de ver-
sheid slagen, dan zal de curator de arbeidsovereenkomst weer direct opzeg- dan is de termijn om een hoger beroep in te stellen inmiddels verstreken.198

ikt LH_ van den Heuvel 1981, p. 56; W.C.L. van der Grinten, J.W.M. van der Grinten & W.H.A.C.M. Bouwens
IBM p_ 308. Zie ook: Rb. Amsterdam 19 januari 2005, USZ 2005, 214. Anders: Rb. Zutphen 12 juli 1984, NJ
1.15. 565
11qpir LH. van den Heuvel, 1981, p. 56; A.J. Leuftink 1995, p. 169; E. Loesberg, TvI 1998, p. 69.
bLF.H_ Broekman, ArbeidsRecht 1999-4, p. 8-10: W.C.L. van der Grinten, J.W.M. van der Grinten
Bouwens 2005, p. 311. Zie ook: A.M. Luttmer-Kat, in: Werknemers en insolventie van de werkgever: is
ia evenwicht?, p. 8-13.
: januari 1990, NJ 1990, 662; Rb. ‘s-Hertogenbosch 24 juni 2004, JOR 2004, 214; Rb. ‘s-Hertogen-
“Dru ad 2005, JOR 2005, 108.
F.J. 10 januari 2003, JOR 2003, 51.
II 2000/01, 27 469, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 18. Zie ook: HR 10 januari 1992, NJ

II 2000/01, 27 469, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 18; Kamerstukken I 2001/02, 27 469, nr.
van antwoord), p. 10.
II 2000/01, 27 469, nr. 3 (memorie van toelichting), p. 17.
M. Fase, J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs 2004, p. 202.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *