My Blog

My WordPress Blog

OPZEGGING BIJ FAILLISSEMENT

Leeftijd Duur van het dienstverband in volle jaren (ná de 18e verjaardag) werknemer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
of meer48 jaar 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
49 jaar 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
50 jaar 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
51 jaar 3 4 6 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
52 jaar 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20
53 jaar 3 4 6 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21
54 jaar 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22
55 jaar 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23
56 jaar 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24
57 jaar 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25
8 jaar en 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
ouder

:Jgging van langdurige arbeidsovereenkomsten

OP Art. 7:684 lid 1 Burgerlijk Wetboek geeft een bijzondere regeling voor het opzeggen  In een langdurig aangegane arbeidsovereenkomst (zie 3.2.2).184 Als een arbeidsover-
ile- (welkomst is aangegaan voor langer dan vijfjaren of voor de duur van het leven van een :epaalde persoon, dan heeft de werknemer de bevoegdheid om deze arbeidsovereen-
mst op te zeggen met een opzegtermijn van zes maanden. Deze bevoegdheid komt  dus alleen de werknemer toe. De bedoelde persoon kan zowel de werkgever, de werkne-
=g zelf of een derde zijn. De opzegtermijn van zes maanden gaat in op het moment ±It de periode van vijf jaar is verstreken. Deze periode van vijfjaar begint te lopen van- afbet moment dat de werknemer in dienst treedt. Het aan de werknemer toebedeelde -echt tot opzegging geldt na die periode van vijf jaar voortdurend.
Lid 2 van art. 7:684 Burgerlijk Wetboek maakt duidelijk dat hiervan niet ten nadele man de werknemer kan worden afgeweken. Dat brengt met zich dat de opzegbevoegd-
leid van de werknemer niet kan worden beperkt of uitgesloten.185 Mocht dit wel ge- beuren dan is de bewuste handeling vernietigbaar.186

Opzegging bij faillissement

Inleiding

De werkgever die zijn rekeningen niet meer betaalt (de schuldenaar) kan door de rech-t failliet worden verklaard. Het maakt geen verschil of hij een natuurlijk persoon is
*leen rechtspersoon, of hij een bedrijf uitoefent of niet. De faillietverklaring wordt uit- Arsproken op eigen aangifte of op verzoek van een van de schuldeisers of om redenen be E.W. Catz, SMA 1972, p. 27-29, die het artikel een overleefde bepaling vindt, omdat naar zijn meningeen contractsbeding voor het leven, in ieder geval voor bijzonder lange tijd mogelijk moet zijn.
Zie ook: W.C.L. van der Grinten, J.W.M. van der Grinten & W.H.A.C.M. Bouwens 2005, p. 307.De praktische waarde van het artikel is zeer beperkt. In de praktijk komen arbeidsovereenkomsten van een ~gelijke lange duur niet of nauwelijks meer voor. Bovendien bestaat altijd de mogelijkheid om dergelijke arbeidsovereenkomsten tussentijds te ontbinden op grond van art. 7:685 BW (zie hfdst. 10).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *